وضو و غسل با وجود ناخن بلند

آیا ناخنهای بلند بانوان به وضو و غسل اشکال می‌رساند؟

اشکال ندارد، اما اگر بیش از حدّ معمول بلند باشد، باید در مقدارى از زیر ناخن که از سرانگشت بلندتر است، مانع ـ مانند چرک زیر ناخن ـ وجود نداشته باشد.

وضو و غسل با وجود ناخن بلند

ممکن است شما دوست داشته باشید