نماهنگ / مظلوم انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

عبد صالح الهی حضرت آیت الله امام خامنه ای (حفظه الله):

{شهید بهشتی} یک انسان معتقد ، مؤمن ، مخلص ، صادق ، جدی در کار ، آنچه میگفت معتقد بود و به آنچه معتقد بود در عمل ملتزم بود.

خطر را هم میشناخت ، میدانست میدان ، میدان مین است .

هر آنی ، هر ساعتی بیم از دست دادن جان هست.

لکن در عین حال بی محابا ، با نگاه به هدف در این راه پیش میرفت و نمی هراسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید