نماز و روزه در محل تحصیل یا کار

اگر کسی برای کار یا تحصیل و مانند آن، بنا دارد یک سال در شهر دیگری غیر از وطنش سکونت و زندگی کند، آیا آن شهر وطن دوم او محسوب می شود؟

آن شهر وطن دوم او محسوب نمی شود، ولی در صورتی که به گونه ای سکونت دارد که در آنجا عرفاً مسافر محسوب نمی شود، نمازش تمام و روزه صحیح است و نیاز به قصد اقامت ده روز ندارد.

نماز و روزه در محل تحصیل یا کار

ممکن است شما دوست داشته باشید