نماز در دوران سربازی

نماز من در پادگانی که ۲۲ کیلومتر با وطنم فاصله دارد و در مدت سربازی – حدود یک سال – باید به آنجا بروم و در آنجا کمتر از ده روز اقامت دارم، چگونه است؟

نماز شما در مسیر رفت و برگشت و در پادگان تمام است، مگر آن که ده روز در یک جا توقف داشته باشید و سفری انجام ندهید، که در این صورت در اولین سفر – هر چند مربوط به سربازی نباشد – نماز شکسته است و از سفر دوم به بعد، در سفرهای مربوط به سربازی نمازتان تمام است.

نماز در دوران سربازی

ممکن است شما دوست داشته باشید