مردم حرمت ماه رمضان را نگه دارند

سخنگوی قوه قضاییه:
مردم حرمت ماه رمضان را نگه دارند بویژه کسانی که نمی‌توانند روزه بگیرند احترام نگه دارند.

تظاهر به روزه خواری انجام فعل حرام است.

نیروی انتظامی موظف است با دیدن روزه خواری به وظیفه خود عمل کند.

عدم رعایت حجاب در فضاهای عمومی جرم است.

دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی ابلاغ شده و امروز قوه بنابر مصوبه مجلس متولی قانونی اجرای آن است.

ممکن است شما دوست داشته باشید