صدای عدالت بهشتی

بسم الله الرحمن الرحیم

شهید آیت الله سید محمدحسین بهشتی (رحمت الله علیه):

انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است.

چرا؟ ، برای اینکه در این بُعدش اسلامی نشده است.

در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه ها و خیلی گرسنه ها با هم در جامعه دیده میشوند تا وقتی که چنین است جامعه ما اسلامی نیست.

قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دستان ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد.

باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و مؤثر آغاز کند و آغاز کنیم و هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سبک زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدهیم.

و از همه نزدیکان خودم میخواهم جاری کنند تا در اولین فرصت ما پیشگامان تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم.

از همسرم ، از فرزندانم و از نزدیکانم.

ممکن است شما دوست داشته باشید