شک در مانع بودن جرم

اگر بعد از پاک نمودن آرایش یا چسب، شک کنیم که چیزی روی پوست مانده یا نه، می‌توانیم وضو بگیریم؟

باید مطمئن شوید آب به پوست می‌رسد، مگر این که مبتلا به وسواس باشید که نباید به شک اعتنا کنید.

شک در مانع بودن جرم

ممکن است شما دوست داشته باشید