شهید سید علی اندرزگو در آیینه تصاویر

یک چریک، مخصوصا اگر سیدعلی اندرزگو باشد، قطعا در طول زندگی خود عکسهای زیادی نمی‌گیرد، مگر اینکه داستان تغییر چهره و تاکتیکهای اختفاء در میان باشد. تصاویر باقیمانده از سید و چهره های مختلف او در این عکسها نیز، چنین حدیثی دارد. یادش گرامی باد که با جهادی اندیشمندانه و پیگیر، ملت ایران را تا سپیده انقلاب اسلامی همراهی کرد و در چنان لحظه ای با افطاری خونین، لقای حق را برگزید.

تصاویری که پیش روی دارید او را در ادواری گوناگون از حیات خویش نشان می دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید