روزه مستحبی با داشتن روزه قضا

کسی که قضای روزه ماه رمضان بر عهده دارد آیا می‌تواند روزه مستحبی بگیرد؟ اگر گرفته باشد وظیفه اش چیست؟

کسی که روزه‌ی قضای ماه رمضان بر او واجب است، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزه‌ی مستحبی بگیرد، در صورتی که در اثنای روز یادش بیاید روزه مستحبی او باطل می‌شود، حال اگر پیش از ظهر باشد می‌تواند نیت روزه‌ی قضای ماه رمضان کند و روزه‌اش درست است.

ممکن است شما دوست داشته باشید