رضاجان است شاه مردم ایران، رضاخان نه

عهدنامه‌ای که با خون امضا شد و به دست ما رسید…

دیانت بر سیاست چیره شد آری، جهان فهمید
رضاجان است شاه مردم ایران، رضاخان نه

 

ممکن است شما دوست داشته باشید