راههای ثبوت اول ماه

۱.خود انسان ماه را ببیند.

۲. عده ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود بگویند ماه را دیده ایم.

۳.دو مرد عادل بگویند که ماه را دیده اند.

۴.گذشتن سی روز از اول ماه قبل ( در صورتی که اول ماه قبل از طریق شرعی ثابت شده باشد)

۵.حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.

احکام روزه

leader_ahkam@

ممکن است شما دوست داشته باشید