داستان آسید مهدی قوام رضوان الله تعالی علیه و جوانی که یک سگ گرسنه را سیر کرد…

ممکن است شما دوست داشته باشید