خاطره ای بسیار تکان دهنده و آموزنده در رابطه با برگرداندن یکی از علمااز عالم برزخ و عمر دوباره دادن

بسم الله الرحمن الرحیم

خاطره ای بسیار تکان دهنده و آموزنده در رابطه با برگرداندن یکی از علمااز عالم برزخ و عمر دوباره دادن

در گوشی خود ثبت کنید و هرچند وقت یکبار گوش کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید