باران به شدت می‌بارد، نماز جمعه بی‌میله و بی‌نرده و بی‌داربست است

باران به شدت می‌بارد، نماز جمعه بی‌میله و بی‌نرده و بی‌داربست است. کودکان به سراغ آیت‌الله خامنه‌ای، امام‌جمعه‌ی وقت تهران می‌آیند تا عیدی‌های خود را برای مصرف جنگ‌زده‌ها تقدیم کنند…

این تصاویر برای پدران ما عادی و طبیعی بوده است. چه بر سرمان آمده که امروز برای برداشتن یک ردیف نرده (آن هم نه همه نرده‌ها) در نمازجمعه تهران، باید جشن بگیریم و آن را گزارش خبری کنیم که گویا معجزه رخ داده است؟

ممکن است شما دوست داشته باشید