احکام نموداری روزه/ بخش پنجم

📚 مکروهات روزه:

۱.ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد.

۲. انجام دادن هر کارى که باعث ضعف مى‏ شود (مانند خون دادن و حمام رفتن).

۳. انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق مى‏ رسد و اگر بداند به حلق مى‏ رسد، جایز نیست.

۴. بو کردن گیاهان معطر.

۵. کشیدن دندان و هر کارى که به واسطه آن از دهان خون بیاید.

۶. استعمال شیاف جامد.

۷. بدون قصد بیرون آمدن منی، شهوت خود را تحریک کند.

۸. نشستن زن در آب.

۹. تر کردن لباسی که در بدن است.

۱۰. مسواک زدن با چوب تر.

احکام روزه

leader_ahkam@

ممکن است شما دوست داشته باشید