احکام نموداری روزه/ بخش چهارم

📚 شرایط صحت و وجوب روزه

۱. اسلام و ایمان: روزه کسی که مسلمان و یا مؤمن نیست، صحیح نمی باشد.

۲.عقل: روزه کسی که دیوانه یا بیهوش یا مست می باشد، صحیح نیست.

۳.حائض و نفسا نبودن: روزه زن حائض و نفساء صحیح نیست، اگرچه یک لحظه قبل از مغرب عارض شود یا یک لحظه بعد از سپیده صبح قطع شود.

۴.قدرت داشتن: روزه بر کسی که توانایی روزه گرفتن ندارد، مانند مردان و زنان کهنسالی که توانایی ندارند، واجب نیست.

۵.ضرری نبودن: روزه‌ای که انسان می‌داند یا احتمال عقلائی می‌دهد که ضرر داشته باشد، صحیح نیست.

۶.مسافر نبودن: در مسافرتی که نماز شکسته است، روزه حتی مستحبی، صحیح نیست، مگر در موارد استثنائی که در رساله توضیح المسائل بیان شده است.

احکام روزه

leader_ahkam@

ممکن است شما دوست داشته باشید